مدارک حقوقی

 

عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران

 

عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور